TAX BLOG

15/5/2019

Btw op kosten holding niet zonder meer aftrekbaar

Wanneer een holding kosten maakt, wil men de btw op deze kosten in aftrek brengen. Wat nog wel eens over het hoofd wordt gezien, is dat een holding niet zonder meer btw in aftrek kan brengen. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Een holding heeft recht op aftrek van btw voor zover de gemaakte kosten een rechtstreeks verband hebben met de door de holding verrichtte btw-belaste prestaties. Dit betekent dat de holding prestaties moet verrichten waarover zij btw berekent en afdraagt en met het oog hierop de kosten maakt. In dat geval mag de btw in zijn geheel door de holding in aftrek worden gebracht. Als de kosten zijn gemaakt voor activiteiten die vrijgesteld zijn van btw-heffing, dan is de btw door de holding niet in aftrek te brengen.

Ook is het mogelijk dat de kosten niet specifiek tot een enkele prestatie zijn te herleiden en gemaakt zijn om zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde prestaties te verrichten. In dat geval zijn de kosten in aftrek te brengen in dezelfde verhouding als bij de verhouding tussen btw-belaste omzet en btw-vrijgestelde omzet (pro rata).

Voorbeeld kosten die niet specifiek te herleiden zijn

Een ondernemer heeft in januari 2019 een omzet van totaal 100.000 euro. De onderneming verricht zowel prestaties die met btw belast zijn als btw-vrijgestelde prestaties. Met de btw-belaste prestaties is een omzet van 30.000 euro gehaald, met de btw-vrijgestelde prestaties een omzet van 70.000 euro. Dit leidt ertoe dat de betaalde btw op kosten die voor beide prestaties worden aangewend, zoals bijvoorbeeld energie- en internetkosten voor 30 procent in aftrek mogen worden gebracht.

Enkel houden aandelen

De holding moet btw-belaste prestaties verrichten, om btw in aftrek te mogen brengen. Het enkele houden van aandelen is geen btw-belaste prestatie, omdat dit niet als een economische activiteit is aan te merken.
Als een holding zich mengt in het beheer van de dochtervennootschap en hiervoor in een managementovereenkomst afgesproken is dat de holding een vergoeding berekent in de vorm van een managementfee aan de dochtermaatschappij, dan is er sprake van ‘moeien’. Van belang is dat er een vergoeding wordt berekend, omdat pas dan sprake is van btw-belaste prestaties en er recht op aftrek van btw bestaat.

Beschikking Hof

In 2017 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden, naar aanleiding van een beschikking van het Hof van Justitie, bepaald dat een holding geen economische activiteit verricht, als zij zich moeit met een dochtermaatschappij zonder daarover een vergoeding te berekenen. In dat geval kan een holding geen btw in aftrek brengen.

Btw en aandelenverkoop

De verkoop van aandelen is niet belast met btw. Wanneer het gaat om btw op door de holding met betrekking tot de aandelenverkoop gemaakte kosten, bestaat er daarom geen recht op aftrek van btw, zo oordeelde het hof.
Dit is evenmin het geval als het gaat om aandelen in een dochtermaatschappij waarvoor werkzaamheden tegen vergoeding zijn verricht. Op grond van het besluit van 3 augustus 2004 bestaat er wel (deels) recht op aftrek van btw op de voor aandelenverkoop gemaakte kosten, als de verkoop plaatsvindt binnen het kader van de onderneming en sprake is van een meerderheidsbelang. Het gaat met name om de situatie waarin met de dochtermaatschappij een fiscale eenheid wordt gevormd.

Btw en verdeling kosten door holding

Volgens een arrest van de Hoge Raad is bij het doorbelasten van kosten niet automatisch sprake van een prestatie die leidt tot btw-aftrek bij de ondernemer die de kosten doorbelast. Bij het doorbelasten van kosten is van belang of de ondernemer die de kosten doorbelast iets moet doen of nalaten tegenover de partij aan wie de kosten worden doorbelast. Wanneer de holding een verplichting tot een doen of nalaten tegenover de dochtermaatschappij heeft op grond waarvan kosten worden doorbelast, dan is er btw verschuldigd over het doorbelasten van de kosten. De holding kan de aan haar in rekening gebrachte btw in aftrek brengen omdat er een managementfee in rekening wordt gebracht of omdat bij het doorberekenen van kosten een plus in rekening wordt gebracht. Is er geen sprake van een verplichting tot een doen of nalaten bij de holding, dan is geen recht op btw-aftrek.

Btw en rente

Een bv met een omzet die gedeeltelijk bestaat uit renteontvangsten op uitstaande leningen en voor een gelijk of kleiner gedeelte uit btw-belaste managementopbrengsten, kan de door haar betaalde btw op inkopen slechts op basis van het pro-rata in aftrek brengen.

Fiscale eenheid btw

Een holding kan in bepaalde situaties een fiscale eenheid btw vormen met één of meer dochtermaatschappijen. De fiscale eenheid btw ontstaat van rechtswege. Als aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid btw is voldaan, dan is de fiscale eenheid btw een feit. Er is geen beschikking of vaststelling door de Inspecteur vereist.

De voorwaarden voor een fiscale eenheid zijn financiële verwevenheid, organisatorische verwevenheid en economische verwevenheid. Aan de vereiste van financiële verwevenheid is voldaan, als de holding meer dan 50 procent van de aandelen in de dochtermaatschappij in handen heeft. Dit kan zowel direct als indirect aandelenbezit zijn.

Er is sprake van organisatorische verwevenheid als de holding en de dochtermaatschappij onder één overkoepelende leiding staan. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de holding het bestuur over de dochtermaatschappij heeft en op die wijze het beleid bij de dochtermaatschappij bepaalt.

Wilt u meer weten?


Neem contact met ons op of kijk op onze website.

+31 (85) 27 30 780
+31 (85) 27 30 780
+31 (85) 27 30 780
+31 (85) 27 30 780
NEEM CONTACT MET ONS OP
EN ONTDEK WAT CONTROTAX 
VOOR UW BEDRIJF KAN BETEKENEN!
MAAK EEN AFSPRAAK